FR

Privacyverklaring- en cookiebeleid

Privacy

Inleiding: Het beleid van Van Mossel voor gegevensbescherming

Voor Van Mossel is het beschermen van de persoonsgegevens van natuurlijke personen een belangrijk doel en bovenal een wettelijke verplichting ( GDPR van kracht op 25/5/2018 ) die Van Mossel hoog in het vaandel draagt.

Met deze beleidstekst willen we toelichten op welke manier we de rechten en vrijheden van de betrokken natuurlijke personen en medewerkers (‘betrokkenen’) vrijwaren wanneer we persoonsgegevens verwerken, zowel op papier als in de digitale informatieomgeving.

We besteden hierbij bijzondere aandacht aan meer risicovolle verwerkingen van persoonsgegevens, zoals ( indien van toepassing) het gebruiken van de gegevens voor specifieke doeleinden, het nemen van passende technische en organisatorische maatregelen bij de verwerking, het uitwisselen van deze gegevens met andere actoren, … We hebben ook oog voor het verwerken van persoonsgegevens van onze personeelsleden en andere actoren. Zeker wanneer we hierbij technologieën gebruiken die, zonder bescherming, een inbreuk kunnen zijn op hun persoonlijke levenssfeer.

Beleidsdoelstellingen voor gegevensbescherming

Kwaliteitsvolle producten en / of diensten leveren is een topprioriteit voor Van Mossel. Een belangrijk aspect hierbij is een kwaliteitsvolle verwerking van persoonsgegevens. De directie van Van Mosselstreeft aan de hand van dit beleid na dat de rechten en vrijheden van eenieder gevrijwaard zijn bij de verwerking van persoonsgegevens. Het uitschrijven van dit beleid heeft als doel om het correct omgaan met persoonsgegevens aan te tonen. Het bespreekt hierbij de beleidsdoelstellingen en formaliseert deze. Het verduidelijkt de cultuur van gegevensverwerking met respect voor eenieders rechten en vrijheden uitdragen.

Concreet streven we volgende doelstellingen na (in zoverre ze van toepassing zijn) :

Van Mossel:

  1. Is transparant over de persoonsgegevens die het verwerkt en het verwerkingsdoel, zowel naar de betrokkene als naar de toezichthouder. De gevoerde communicatie is eerlijk, eenvoudig toegankelijk en begrijpelijk. Het transparantieprincipe is ook van toepassing wanneer de persoonsgegevens worden uitgewisseld.
  2. Verwerkt enkel de gegevens die relevant zijn voor het uitvoeren van haar taken. Elke taak waarbij persoonsgegevens worden verwerkt, is rechtmatig. Dit betekent onder meer dat de verwerking in overeenstemming is met de wettelijke en statutaire doelen van Van Mossel. Dit wordt telkens geëvalueerd bij een nieuw verwerkingsdoel.
  3. Verwerkt enkel de persoonsgegevens die strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de activiteiten.
  4. Kijkt toe op de integriteit van de persoonsgegevens gedurende de ganse verwerkingscyclus.
  5. Bewaart gegevens niet langer dan noodzakelijk. De noodzakelijkheid is afgetoetst tegenover wettelijke verplichtingen en de rechten en vrijheden van de betrokkene.
  6. Voorkomt inbreuken die voortvloeien uit het verwerken van persoonsgegevens. Informatieveiligheid, gegevensbescherming bij ontwerp en privacy-vriendelijke standaardinstellingen zijn hiervoor hulpmiddelen. Wanneer een inbreuk plaatsvindt, wordt hierover gerapporteerd in lijn met de regelgeving ter zake.
  7. Is in staat om alle geldende rechten van een betrokkene, zoals het recht op inzage, afschrift en eventueel ook schrapping uit te voeren. Van Mossel bewaakt hierbij over de eventuele beperkingen die op deze rechten van toepassing zijn.
  8. Waakt er actief over dat bij het verwerken van de persoonsgegevens voor een welbepaald doel, de rechten en vrijheden ( bv. recht op overdraagbaarheid ) van de betrokkene gevrijwaard blijven.
  9. Verwerkt gegevens in lijn met de rechten en vrijheden die gelden in de Europese Economische Ruimte en controleert de toepassing hiervan wanneer de gegevens worden uitgewisseld daarbuiten. Van Mossel leeft bijgevolg alle wettelijke en normerende kaders na (i.e. zowel Vlaamse, Federale als Europese regels) bij het verwerken van persoonsgegevens en heeft daartoe haar verantwoordelijkheid over de persoonsgegevens en die van andere duidelijk in kaart gebracht. Van Mossel monitort daarenboven ook de in de sector geldende gedragscodes en past deze toe.
  10. Kan aantonen dat het alle beleidsdoelstellingen naleeft, conform de wettelijke bepalingen. Deze verantwoordingsplicht wordt bewaakt door interne toezicht en controle en is uitvoerbaar volgens de wettelijk geldende principes.


Cookies

Hieronder vindt u meer informatie over cookies, het gebruik ervan, en hoe u cookies kunt verwijderen, uitschakelen en inschakelen.

Wat is een cookie?

Bijna elke website gebruikt cookies. Een cookie is een klein bestand dat internetinstellingen opslaat. Het wordt gedownload via een browser wanneer u een website voor het eerst bezoekt. Wanneer u de website nadien nog eens bezoekt met hetzelfde toestel, kan de browser kijken of er een cookie van de website bestaat (met de naam van de website) en de gegevens in het cookie terugsturen naar de website. Zo kunnen websites detecteren dat de browser ze al eens bezocht heeft en in sommige gevallen de inhoud aanpassen.

De voordelen van cookies

Sommige cookies zijn erg nuttig, omdat zij voor een gebruiksvriendelijkere ervaring zorgen als u terugkomt naar een website die u al meerdere malen bezocht heeft. Als u hetzelfde toestel en dezelfde browser gebruikt als de vorige keren, kunnen zij bijvoorbeeld uw voorkeuren onthouden, ons informatie verstrekken over hoe u onze websites gebruikt en de weergegeven inhoud aanpassen aan uw interesses en behoeften. Geen enkele cookie op onze website verzamelt gegevens die u persoonlijk identificeren.

Cookies beheren en wissen

Als u wilt dat uw browser cookies op een andere manier gebruikt of als u cookies van de websites van Ford (of van andere websites) wilt blokkeren of wissen, dient u de browserinstellingen te wijzigen. Om cookies te beheren, bieden de meeste browsers u de mogelijkheid om alle cookies te aanvaarden of te weigeren, enkel bepaalde soorten cookies te aanvaarden of een melding te krijgen telkens als een website een cookie wilt opslaan. Cookies die al op uw toestel werden opgeslagen door een browser, zijn ook gemakkelijk te wissen.

Hoe u cookies kunt beheren en wissen hangt af van welke browser u gebruikt. Gebruik de helpfunctie van uw browser om uit te zoeken hoe u dat met uw browser kunt doen of ga naar https://www.aboutcookies.org, waar stap voor stap wordt uitgelegd hoe u cookies kunt beheren en wissen in de meeste browsers.


Promoties

Bekijk de laatste promoties

Nieuws

Lees het laatste nieuws